Home Symbol which looks like a small house Up Solid circle with an upward pointer in it

Search Results

Search criteria:

Author:Bychtov, V.T.

You may also wish to search for items by Bychtov, V. and Bychtov.

Only one matching reference was found.

Tsvetkov, V.G.; Kupriyanov, V.F.; Novoselova, N.V.; Bychtov, V.T.; Rabinovich, I.B., Tr. Khim. Khim. Tekhnol., 1975, 4, 91. [all data]