Search Results

Search criteria:

Author:Bushneva, L.I.

You may also wish to search for items by Bushneva, L. and Bushneva.

6 matching references were found.

Levanova, S.V.; Bushneva, L.I.; Rodova, R.M.; Rozhnov, A.M.; Treger, Yu.A., Liquid-phase dehydrochlorination of asymmetric tetrachloroethane, Zh. Fiz. Khim., 1976, 50, 2701-2702. [all data]

Bushneva, L.I.; Levanova, S.V.; Rodova, R.M.; Rozhnov, A.M., Thermocatalytic transformations of 1,2-chlorobromoethane, Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 1979, 22, 533-535. [all data]

Bushneva, L.I.; Levanova, S.V.; Rodova, R.M.; Rozhnov, A.M., Thermocatalytic Transformations of 1,1-Chlorobromoethane., Zh. Fiz. Khim., 1980, 54, 2461. [all data]

Levanova, S.V.; Bushneva, L.I.; Rodova, R.M.; Rozhnov, A.M.; Treger, Yu.A.; Aprelkin, S.A., Thermodynamic Stability of Chloroethanes in Reactions of Dehydrochlorina- tion., Zh. Prikl. Khim. (Leningrad), 1979, 52, 1513. [all data]

Bushneva, L.I.; Levanova, S.V.; Rodova, R.M.; Rozhnov, A.M., Thermodynamic Transformations of 1,2-Chlorobromoethane., Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 1979, 22, 533. [all data]

Levanova, S.V.; Bushneva, L.I.; Rodova, R.M.; Rozhnov, A.M.; Treger, Yu.A., Dehydrochlorination of Unsymmetric Tetrachloroethane in Liquid Phase., Zh. Fiz. Khim., 1976, 50, 2701. [all data]