Home Symbol which looks like a small house Up Solid circle with an upward pointer in it

Search Results

Search criteria:

Author:Brezhneva, V.G.

You may also wish to search for items by Brezhneva, V. and Brezhneva.

2 matching references were found.

Sharonov, K.G.; Rozhnov, A.M.; Brezhneva, V.G.; Shishinova, V.I., Equilibrium of isomerization of geometric forms of 1-bromo-1-butene and 2-bromo-2-butene, Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 1975, 18, 786-788. [all data]

Sharonov, K.G.; Rozhnov, A.M.; Brezhneva, V.G.; Shishinova, V.I., Equilibria of Isomerisation of Stereo Forms of 1-Bromo-1-Butene and 2-Bromo-2-Butene., Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 1975, 18, 736. [all data]