Search Results

Search criteria:

Author:Bortnik, O.K.

You may also wish to search for items by Bortnik, O. and Bortnik.

Only one matching reference was found.

Levanova, S.V.; Rozhnov, A.M.; Bortnik, O.K., Isomerization of dibromoethylenes, Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 1972, 15, 1821-1823. [all data]