Search Results

Search criteria:

Author:Bogdanov, V.A.

You may also wish to search for items by Bogdanov, V. and Bogdanov.

3 matching references were found.

Kuznetsov, N.T.; Kir'yanov, K.V.; Mitin, V.A.; Sevast'yanov, V.G.; Bogdanov, V.A., Radiokhimiya, 1986, 28, 709. [all data]

Alikhanyan, A.S.; Malkerova, I.P.; Grinberg, Y.K.; Lazarev, V.B.; Bogdanov, V.A.; Gorgoraki, V.I.; Shreider, V.A., Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1987, 292, 376. [all data]

Kuznetsov, N.T.; Mitin, V.A.; Kir'yanov, K.V.; Sevast'yanov, V.G.; Bogdanov, V.A., Radiokhimiya, 1987, 29, 109. [all data]