Home Symbol which looks like a small house Up Solid circle with an upward pointer in it

Search Results

Search criteria:

Author:Blokhina

6 matching references were found.

Mikhailov; Blokhina, Izv. Akad. Nauk SSSR, 1949, 1949, 164. [all data]

Mikhailov; Blokhina, J. Gen. Chem. USSR (Engl. Transl.), 1940, 10, 1793. [all data]

Kursanov, D.N.; Kursanov, A.S.; Blokhina, A.N., Zh. Obshch. Khim., 1938, 8, 1786. [all data]

Krestov, A.G.; Blokhina, S.V.; Azarova, G.I., Thermodynamics of binary mixtures of p-hexyloxy-p'-cyanobiphenyl nematic liquid crystal with heptane, ethylcyclohexane, and toluene, Zh. Fiz. Khim., 1991, 65, 30-7. [all data]

Blokhina, S.V.; Sharapova, A.V.; Ol'khovich, M.V., Supercooled Smectic Phases of p-n-Alkoxycinnamoyloxy-p'-Cyanoazobenzenes in Gas-Liquid Chromatography, J. Anal. Chem. USSR (Engl. Transl.), 2004, 59, 4, 354-357. [all data]

Udovenko, V.M.; Mashirov, L.G.; Blokhina, V.K.; Suglobova, I.G.; Suglobov, D.N., Mutual solubility in the systems uranyl perchlorate + water + diethyl ether and uranyl perchlorate + water + di-n-butyl ether at 25c, Sov. Radiochem. (Engl. Transl.), 1963, 5, 67-75. [all data]