Search Results

Search criteria:

Author:Beregovykh, V.V.

You may also wish to search for items by Beregovykh, V. and Beregovykh.

21 matching references were found.

Gubareva, A.I.; Gerasimov, P.A.; Beregovykh, V.V., Zh. Prikl. Khim., 1984, 57, 2297. [all data]

Gadzhiev, S.N.; Kerimov, K.K.; Gubareva, A.I.; Beregovykh, V.V.; Ignat'ev, V.L.; Nurullaev, G.G., Study of the physicochemical properties of polyene compounds and their derivatives, Khim.-Farm. Zh., 1982, 16, 1131-1133. [all data]

Gadzhiev, S.N.; Gubareva, A.I.; Gerasimo, P.A.; Beregovykh, V.V., Enthalpy of the combustion of the intermediate products of vitamin A, Termodin. Org. Soedin., 1983, 98-100. [all data]

Gadzhiev, S.N.; Gubareva, A.I.; Gerasimo, P.A.; Beregovykh, V.V., Heat of combustion of vitamin A intermediates, Ber. Bunsenges. Phys. Chem., 1984, 98-100. [all data]

Gubareva, A.I.; Gerasimov, P.A.; Beregovykh, V.V., Physicochemical properties of dimethylvinylcarbinol (2-methyl-3-buten-2-ol), J. Appl. Chem. USSR, 1984, 57, 2199-2201. [all data]

Gerasimov, P.A.; Gubareva, A.I.; Beregovykh, V.V.; Blokh, E.L., The Physicochemical properties of a ψ- and β-ionones, Russ. J. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1985, 59, 1712-1713. [all data]

Gerasimov, P.A.; Gubareva, A.I.; Bulaeva, N.V.; Beregovykh, V.V., Physicochemical properties of a C13 allenic ketone, Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 1985, 28, 16-18. [all data]

Gubareva, A.I.; Igolinskaya, M.A.; Beregovykh, V.V.; Gerasimov, P.A., Study of the transport and energetic properties of acetone cyanohydrin (2-hydroxyisobutyronitrile), J. Appl. Chem. USSR, 1987, 60, 668-670. [all data]

Gerasimov, P.A.; Geidarova, E.L.; Gubareva, A.I.; Beregovykh, V.V.; Danilov, I.S., Energetic and transport properties of β-alanine, Khim.-Farm. Zh., 1988, 22, 1149-1150. [all data]

Gadzhiev, S.N.; Gubareva, A.I.; Gerasimov, P.A.; Beregovykh, V.V., Thermochemical study of intermediate products in vitamin A synthesis, Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 1984, 27, 247-248. [all data]

Baglai, A.K.; Baev, A.A.; Belousov, V.P.; Beregovykh, V.V.; Grushenko, M.M.; Gurarii, L.L.; Konstantinov, S.G.; Kostyushko, Yu.L.; Kuleshov, G.G.; Pasechnik, N.I.; Petrashkevich, R.I.; Podkovyrov, A.I.; Sitnov, A.A.; Shishko, M.A.; Shulgin, I.L., Investigation of the physico-chemical characteristics of substances utilized in the synthesis of vitamins A and E, Khim. Farm. Zhur., 1984, 18, 1013-1019. [all data]

Gurarii, L.L.; Beregovykh, V.V., Thermodynamic properties of some ketones C18 in Vses. Konf. Khim. Term. Kalorim., 13th, Krasnoyarsk, p 107, 1991. [all data]

Beregovykh, V.V.; Gurarii, L.L.; Belousov, V.P.; Podkovyrov, A.I., Experimental investigation of the heat capacity of a group of organi compounds, Khim.-Farm. Zh., 1986, 20, 1146. [all data]

Gerasimov, P.A.; Gubareva, A.I.; Beregovykh, V.V.; Blokh, E.L., The Physicochemical Properties of psi- and beta-Ionones, Zh. Fiz. Khim., 1985, 59, 2861. [all data]

Belousov, V.P.; Beregovykh, V.V.; Gurarii, L.L., Thermodynamic properties of organic compounds used in synthesis of pharmaceuticals in Vses. Konf. po Termodinamike Organicheskikh Soyedinenii, 4th, Kuibyshev, p 100, 1985. [all data]

Goloborodkina, R.V.; Beregovykh, V.V.; Babich, S.V.; Timoveev, V.S.; L'vov, S.V., Khim.-Farm. Zh., 1981, 15, 79. [all data]

Khanina, E.P.; Beregovykh, V.V.; Pavlenko, T.G.; Timofeev, V.S., The liquid-liquid-vapor equilibrium in the chloroform + ethanol + water and pentane + acetone + water systems: I., Zh. Fiz. Khim., 1978, 52, 1558. [all data]

Beregovykh, V.V.; Martirosyan, R.S.; Ermak, N.V.; Serafimov, L.A.; L'vov, S.V., Physicochemical Properties of Three-Component Systems formed by Benzene, Toluene, Ethylbenzene, and Styrene, Zh. Fiz. Khim., 1975, 49, 1597. [all data]

Beregovykh, V.V.; Martirosyan, R.S.; Ermak, N.V.; Serafimov, L.A.; L'vov, S.V., Physicochemical Properties of Three-Component Systems formed by Benzene, Toluene, Ethylbenzene and Styrene, Zh. Fiz. Khim., 1975, 49, 1596. [all data]

Beregovykh, V.V.; Timofeev, V.S.; Lukyanova, R.N.; Yakushev, V.M.; Serafimov, L.A., Uch. Zap. Mosk. Inst. Tonkoi Khim. Tekhnol. im. M. V. Lo- monosova, 1971, 1, 38. [all data]

Beregovykh, V.V.; Grishunin, A.V.; Balashov, M.I.; Serafimov, L.A., Fiz.-Khim. Osn. Rektifikats., 1970, 1970, 103-12. [all data]