Search Results

Search criteria:

Author:Berdonosov, S.S.

You may also wish to search for items by Berdonosov, S. and Berdonosov.

3 matching references were found.

Trembovetskii, G.V.; Berdonosov, S.S.; Murav'eva, I.A.; Martynenko, L.I., Zh. Neorg. Khim., 1984, 29, 2159. [all data]

Lebedev, S.Y.; Berdonosov, S.S.; Melikhov, I.V.; Mekheev, N.B.; Rumer, I.A., Radiokhimiya, 1979, 21, 470. [all data]

Trembovetskii, G.V.; Berdonosov, S.S.; Murav'eva, I.; Martynenko, L.I., Zh. Neorg. Khim., 1983, 28, 3032. [all data]