Home Symbol which looks like a small house Up Solid circle with an upward pointer in it

Search Results

Search criteria:

Author:Bel'yakova, Z.V.

You may also wish to search for items by Bel'yakova, Z. and Bel'yakova.

3 matching references were found.

Yur'ev, Yu.K.; Bel'yakova, Z.V., Zh. Obshch. Khim., 1959, 29, 2960. [all data]

Yur'ev, Yu.K.; Bel'yakova, Z.V.; Volkov, V.P., Zh. Obshch. Khim., 1959, 29, 3652. [all data]

Ditsend, V.Ye.; Skorokhodov, I.I.; Terent'yeva, N.D.; Zolotareva, M.V.; Lavygin, I.A.; Pribytko, A.M.; Zaitseva, L.Ya.; Pomerantseva, M.G.; Bel'yakova, Z.V., Deposited Doc., 1976, VINITI No. 4308 - 76, 1976. [all data]