Search Results

Search criteria:

Author:Bai, Tong-Chun

You may also wish to search for items by Bai.

2 matching references were found.

Bai, Tong-Chun; Yan, Guo-Bing; Hu, Jie; Zhang, Hua-Li; Huang, Cheng-Gang, Solubility of silybin in aqueous poly(ethylene glycol) solution, International Journal of Pharmaceutics, 2006, 308, 1-2, 100-106, https://doi.org/10.1016/j.ijpharm.2005.10.032 . [all data]

Yao, Wei-Wei; Bai, Tong-Chun; Sun, Jian-Ping; Zhu, Cheng-Wen; Hu, Jie; Zhang, Hua-Li, Thermodynamic properties for the system of silybin and poly(ethylene glycol) 6000, Thermochimica Acta, 2005, 437, 1-2, 17-20, https://doi.org/10.1016/j.tca.2005.06.012 . [all data]