Home Symbol which looks like a small house Up Solid circle with an upward pointer in it

Search Results

Search criteria:

Author:Azarova

7 matching references were found.

Krestov, A.G.; Azarova, G.I., Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 1989, 32, 61. [all data]

Pirogov, A.I.; Azarova, G.I.; Klopov, V.I., Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 1981, 24, 827. [all data]

Krestov, A.G.; Blokhina, S.V.; Azarova, G.I., Thermodynamics of binary mixtures of p-hexyloxy-p'-cyanobiphenyl nematic liquid crystal with heptane, ethylcyclohexane, and toluene, Zh. Fiz. Khim., 1991, 65, 30-7. [all data]

Krestov, A.G.; Azarova, G.I., Tensimetry of p-methoxybenzylidene-p'-n-butylaniline, Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 1989, 32-, 6, 61-3. [all data]

Krestov, A.G.; Azarova, G.I., Tensimetry of system 4-hexyloxy-4'-cyanobiphenyl - toluene, Deposited Doc. VINITI, 1989, Doc. No. 729-V89, 1989. [all data]

Krestov, A.G.; Azarova, G.I., Tensimetry of system 4-(hexyloxy)-4'-cyanobiphenyl - hexane, Deposited Doc. VINITI, 1985, Doc. No. 8762-V85, 1985. [all data]

Makh, G.M.; Azarova, Z.N., Determination of the equilibrium curves of binary and ternary mixtures, Zh. Prikl. Khim. (Leningrad), 1946, 19, 585-596. [all data]