Search Results

Search criteria:

Author:Alikhanyan, A.S.

You may also wish to search for items by Alikhanyan, A. and Alikhanyan.

22 matching references were found.

Alikhanyan, A.S.; Steblevskii, A.V.; Malkerova, I.P.; Pervov, V.S.; Butskii, V.D.; Gorgoraki, V.I., Mass spectrometric study of the sublimation of molybdenum trifluoride, Russ. J. Inorg. Chem., 1978, 23, 814. [all data]

Alikhanyan, A.S.; Steblevskii, A.V.; Pervov, V.S.; Butskii, V.D.; Gorgoraki, V.I., Mass-spectrometric study of molybdenum oxide fluorides, Russ. J. Inorg. Chem., 1978, 23, 1412. [all data]

Malkerova, I.P.; Alikhanyan, A.S.; Pervov, V.S.; Tripol'skaya, T.A.; Gorgoraki, V.I.; Malyusov, V.A., High-temperature investigations of chromium lower fluorides, Russ. J. Inorg. Chem., 1979, 24, 1775. [all data]

Alikhanyan, A.S.; Steblevskii, A.V.; Lazarev, V.B.; Kalinnikov, V.T.; Grinberg, Y.K.; Zhukov, E.G.; Agamirova, L.M.; Gorgoraki, V.I., Thermodynamic properties of gaseous arsenic iodides, Izv. Akad. Nauk SSSR, Neorg. Mater., 1980, 16, 73. [all data]

Malkerova, I.P.; Alikhanyan, A.S.; Gorgoraki, V.I., Heats of formation of molybdenum sulphide fluorides MoSF3 and MosF4, Russ. J. Inorg. Chem., 1980, 25, 1742, In original 3181. [all data]

Malkerova, I.P.; Alikhanyan, A.S.; Pervov, V.S.; Butskii, V.D.; Gorgoraki, V.I., Heats of formation of molybdenum sulphide fluorides MoSF3 and MoSF4, Russ. J. Inorg. Chem., 1980, 25, 1145, In original 2067. [all data]

Malkerova, I.P.; Alikhanyan, A.S.; Butskii, V.D.; Pervov, V.S.; Gorkoraki, V.I., The behavior of tungsten sulphide tetrafluoride WSF4 when heated, Russ. J. Inorg. Chem., 1981, 26, 1055, In original 1955. [all data]

Rudnyi, E.B.; Vovk, O.M.; Sidirov, L.N.; Sorokin, I.D.; Alikhanyan, A.S., Enthalpy of formation of PO2-, PO3-, and NaPO2, High Temp., 1986, 24, 56. [all data]

Malkerova, I.P.; Alikhanyan, A.S.; Gorgoraki, V.I., Heats of Formation of Molybdenum Sulphide Fluorides MoSF3 and MoSF4, Zh. Neorganich. Khim. [Engl. Trans.], 1980, 25, 3181. [all data]

Sevastyanov, V.G.; Alikhanyan, A.S.; Malkerova, I.P., Vaporization of cyclopentadienyl compounds of uranium, 1992, 161-169. [all data]

Malkerova, I.P.; Alikhanyan, A.S.; Eliseeva, S.V.; Ketsko, V.A.; Kuz'mina, N.P., Thermal behavior of europium tris(hexafluoroacetylacetonate) Eu(hfa)3 and the mixed-ligand 4-cyanopyridine-N-oxide complex [Eu(hfa)3(cpo)], Russ. J. Inorg. Chem., 2007, 52, 6, 918-921, https://doi.org/10.1134/S0036023607060162 . [all data]

Sevast'yanov, V.G.; Krasnodubskaya, S.V.; Kurtasov, O.V.; Alikhanyan, A.S.; Kuznetsov, N.T.; Zanina, A.S., Synthesis and thermochemistry of vapor formation in tetrakis(2,6,6-trimethyl-2-methoxy-3,5-heptanedionato)uranium, U(ODPM)4 (I) and tetrakis(2,6-dimethyl-2-methoxy-3,5-heptanedionato)uranium, U(OPPM)4 (II), Vysokochist. Veshchestva, 1991, 1, 190. [all data]

Alikhanyan, A.S.; Malkerova, I.P.; Kuz'mina, N.P.; Ivanov, V.K.; Kaul, A.R., Thermodynamic study of barium dipivaloylmethanate Ba(DPM)2, Zh. Neorg. Khim., 1994, 39, 9, 1534. [all data]

Malkerova, I.P.; Alikhanyan, A.S.; Filatov, I.Yu.; Kazanskaya, I.L.; Sevast'yanov, V.G., Volatility and structure of copper(II), palladium(II) and rhodium(II) acetylacetonates and copper(II) propionylacetonate, Zh. Neorg. Khim., 1991, 36, 12, 3112. [all data]

Malkerova, I.P.; Paramonov, S.E.; Alikhanyan, A.S.; Kuz'mina, N.P., Zh. Neorg. Khim., 2001, 46, 10, 1700. [all data]

Steblevskii, A.V.; Alikhanyan, A.S.; Vedenkina, L.G.; Shtemenko, A.V.; Kotel'nikova, A.S.; Gorgoraki, V.I., Koord. Khim., 1984, 10, 72. [all data]

Zhuravleva, L.V.; Alikhanyan, A.S.; Sidorov, L.N., Russ. J. Phys. Chem., 1976, 50, 818. [all data]

Emelina, A.L.; Nikitin, M.I.; Alikhanyan, A.S.; Sukhoverkhov, V.F., Vapor formation in C60F2nOm (n = 21-23; m = 0.1) system, Zh. Neorg. Khim., 2000, 45, 10, 1704. [all data]

Malkerova, I.P.; Alikhanyan, A.S.; Sevast'yanov, V.G.; Grinberg, Ya.Kh.; Gorgoraki, V.I., Thermal behavior of 3d transition metal acetylacetonates, Zh. Neorg. Khim., 1990, 35, 2, 413. [all data]

Alikhanyan, A.S.; Malkerova, I.P.; Kuz'mina, N.P.; Gleizes, A.; Julve-Olsina, M.; Sanz, J.L.; Eremenko, I.L., Thermodynamic characteristics of a heteronuclear complex based on [N,N-ethylenebis(salicylaldiminato)]nickel(II), Ni(Salen), and yttrium tris-hexafluoroacetylacetonate Y(HFA)3, Zh. Neorg. Khim., 1999, 44, 6, 969. [all data]

Sevast'yanov, V.G.; Alikhanyan, A.S.; Krasovskaya, T.I.; Filatov, I.Yu.; Krasnodubskaya, S.V.; Kuznetsov, N.T., Vaporization of organometallic compounds:  hexakis(trifluoroethoxy)uranium and bis[pentakis(trifluoroethoxy)uranium], Vysokochist. Veshchestva, 1991, 4, 137. [all data]

Alikhanyan, A.S.; Malkerova, I.P.; Grinberg, Y.K.; Lazarev, V.B.; Bogdanov, V.A.; Gorgoraki, V.I.; Shreider, V.A., Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1987, 292, 376. [all data]